ارزیابی وزارت علوم

On August 2022, JEP was approved by the Ministry of Science, Research and Technology of Iran with rank (B) in 1st Assessment.

-------------------------------------------------------------

قابل توجه نویسندگان محترم

ضروری است که نویسنده مسئول، لینک اینترنتی کلیه منابع و مأخذ مقاله همراه هر منبع

را در فهرست منابع و مأخذ ارائه نماید؛ درغیراینصورت مقاله عودت داده خواهد شد. 

همچنین بنا به درخواست سازمان نشریات علمی کشور، ثبت و نمایش شناسه رایگانORCID و ایمیل

آکادمیک برای نویسنده مسئول مقالات الزامی گردید. بنابراین، از نویسندگان محترم درخواست می‌شود

قبل از ارسال مقاله به نشریه نسبت به اخذ کد شناسه پژوهشگرORCID و ایمیل آکادمیک اقدام نمایند. 

جهت دریافت کد ORCID به لینک ذیل مراجعه نمائید.

 https://orcid.org

***************************************

     

 

About the Journal

Journal of Epigenetics (JEP) is an innovative, interdisciplinary and international research journal that publishes papers that focus on the regulation, expression, function, and evolution of genes in all biological contexts, including all prokaryotic and eukaryotic organisms, as well as viruses.

Journal of Epigenetics is an academic open access journal that is published by the University of Sistan and Baluchestan, with the cooperation of Iranian Genetics Society. The Journal is two quarterly and multidisciplinary fully peer-reviewed publication outlet with a rapid and economical route to open access publication. It publishes original research and review articles covering the latest findings of epigenetic mechanisms and their role in diverse biological processes.

 Journal of Epigenetics has been qualified as an academic research journal status approved by the Ministry of Science, Research and Technology of Iran (No. 96/3/18/309007 dated 1396/12/26 (2018).

-------------------------------------------------------------

On August 2022, JEP was approved by the Ministry of Science, Research and Technology of Iran with rank (B) in 1st Assessment.

-------------------------------------------------------------

 Publication Charges

 There are no submission fees for this journal.

 The journal has no article page charges.

 

 Please use Guide for Authors, before you begin.

  You can download the Template from here.

 برای راهنمای فارسی لطفاً اینجا را کلیک کنید

 ارسال و چاپ مقاله در مجله اپی ژنتیک در حال حاضر رایگان می باشد.

تکمیل تعهدنامه مجله توسط تمام نویسندگان مقاله الزامی است.

نویسندگان گرامی: راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله را می توانید از اینجا دانلود کنید.

  © Copyright 2018 / JEP.usb.ac.ir


Current Issue: Volume 3, Issue 2, September 2022 

Keywords Cloud